ԿՈՆԳՐԵՍԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

\r\nՀամաշխարհային հայկական կոնգրես հայկական հասարակական միավորումների միջազգային միությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Կանոնադրության հիման վրա, մարդասիրության, անաչառության, չեզոքության, անկախության, կամավորության, միասնության, համապարփակության վրա հիմնված միջազգային իրավունքի, մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի և Եվրոպական խարտիայի սկզբունքներին համապատասխան և Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության, համընդհանուր ճանաչում գտած միջազգային իրավունքի սկզբունքների ու նորմերի և միջազգային պայմանագրերի համաձայն:\r\n\r\nՄիության հիմնական նպատակներն են.\r\n\r\n1. Աջակցություն Միության անդամների ջանքերի միավորմանը` հանուն համազգային շահերի պաշտպանության, խաղաղության, համամարդկային արժեքների տարածման:\r\n\r\n2. Աջակցություն Հայաստանի և Արցախի սոցիալ-տնտեսական առաջընթաց զարգացման ապահովմանը, նրա տնտեսական ներուժի հզորացմանը միջազգային հարաբերությունների և համաշխարհային տնտեսության գլոբալացման համատեքստում:\r\n\r\n3. Աջակցություն հայ ժողովրդի ազգային ինքնության պահպանմանը և զարգացմանը:\r\n\r\n4. Աջակցություն մարդկության գլոբալ սպառնալիքների (միջազգային ահաբեկչություն, աղքատություն, էկոլոգիական աղետ և այլն) դեմ պայքարին:\r\n\r\nՄիության հիմնական խնդիրներն են.\r\n\r\n1. Հայաստանի և Արցախի տնտեսական վերելքին և գիտատեխնիկական առաջընթացին աջակցություն:\r\n\r\n2. Գիտական, տեղեկատվական, կրթական, մարդասիրական, տեխնոլոգիական, մշակութային և այլ օգնության ցուցաբերում հայ ժողովրդին:\r\n\r\n3. Աջակցություն աշխարհասփյուռ հայության ազգային ինքնագիտակցության և ինքնակազմակերպման մակարդակի բարձրացմանը, ազգի միավորմանն ու համախմբմանը, համազգային խնդիրների լուծմանը` հանուն Հայրենիքի, սփյուռքի և բնակության երկրների բարօրության:\r\n\r\n4. Բազմածրագիր օգնության ցուցաբերում Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության և այլ օտարերկրյա պետությունների (ամենից առաջ` հայկական սփյուռքի բնակության երկրների) միջև միջազգային բարեկամական հարաբերություննների ձևավորմանը, զարգացմանը և ամրապնդմանը:\r\n\r\n5. Մշակութային, գիտական, տնտեսական, սոցիալական, տեխնոլոգիական զարգացման համահայկական ծրագրերի մշակում և իրականացում:\r\n\r\n6. Աջակցություն Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և դատապարտման գործընթացին: Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման համազգային ծրագրի մշակում և իրականացում` միջազգային իրավունքի համընդանուր սկզբունքներին և նորմերին համապատասխան:\r\n\r\n7. Աջակցություն հայ փախստականների և բռնագաղթվածների շահերի և իրավունքների պաշտպանությանը՝ միջազգային-իրավական օրենսդրությանը համապատասխան:\r\n\r\n8. Աջակցություն հայ ժողովրդի համազգային գաղափարախոսության մշակմանը միջազգային իրավունքի սկզբունքներին համապատասխան:\r\n\r\n9. Աջակցություն հայ ժողովրդի հոգևոր արժեքների և ժառանգության պահպանմանը և զարգացմանը, Սփյուռքում Հայ Առաքելական Եկեղեցու դերակատարման մեծացմանը, եկեղեցու հետ համայնքների հարաբերությունների ամրապնդմանը:\r\n\r\n10. Աջակցություն Սփյուռքում հայ ազգային ինքնության (լեզվի, մշակույթի և ավանդույթների) պահպանմանը և զարգացմանը:\r\n\r\n11. Մոտեցումների միասնականացում համահայկական խնդիրների լուծման գործում և Միության Անդամների գործունեության համակարգում համաձայնեցված դիրքորոշումներով:\r\n\r\n12. Տեղեկատվական և մասնագիտական օգնության ցուցաբերում գիտությանը, կրթությանը, առողջապահությանը, սպորտին և մշակույթին:\r\n\r\nՄիությունը օրենքով սահմանված կարգով իրականացնում է գործունեության հետևյալ տեսակները.\r\n\r\n1. Միության գործունեության տեղեկատվական-վերլուծական ապահովում:\r\n\r\n2. Տեղեկատվական և ուսուցողական գործունեություն, դասընթացների, դպրոցների կազմակերպում և անցկացում:\r\n\r\n3. Տնտեսական, ձեռնարկատիրական, գովազդային, տեղեկատվական, մշակութային, լուսավորչական, գիտական, հրատարակչական, կրթական, զանգվածային լրատվական և այլ տեսակի գործունեություն, որն արգելված չէ հասարակական միավորումների մասին գործող օրենսդրությամբ:\r\n\r\n4. Միջազգային համագործակցության իրականացում, այդ թվում փոխհարաբերությունների հաստատում միջազգային ոչ կառավարական հասարակական միավորումների հետ, մասնակցություն ՄԱԿ-ի Կանոնադրության, Մարդու իրավունքների խարտիայի, Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի սկզբունքների և նպատակների իրականացման գործընթացին:\r\n\r\n5. Բարեգործական գործունեության իրականացում, բարեգործական միջոցառումների կազմակերպում և մասնակցում: