ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

\r\n«Համաշխարհային Հայկական Կոնգրես» հայկական հասարակական միավորումների Միջազգային Միության\r\n\r\nԵՐԵՎԱՆ-2012\r\n\r\n \r\n\r\nԳլուխ I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ\r\n\r\nՀոդված 1.\r\n\r\n1.1. «Համաշխարհային հայկական կոնգրես» հայկական հասարակական կազմակերպությունների Միջազգային Միությունը, հետագայում ՙՄիություն՚, հայկական հասարակական միավորումների` իրավաբանական անձանց միություն է շահերի ընդհանրության հիման վրա կանոնադրական նպատակներին և խնդիրներին հասնելու համար:\r\n\r\n1.2. Միությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը և գործող օրենսդրությանը համապատասխան, միջազգային իրավունքի համընդհանուր ճանաչում գտած սկզբունքներով և նորմերով, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով, օտարերկրյա այն պետությունների օրենսդրությամբ, որտեղ կան Միության անդամներ կամ մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ, սույն Կանոնադրությամբ:\r\n\r\n1.3. Միությունն ունի միջազգային կարգավիճակ և իր գործունեությունն իրականացնում է կանոնադրական նպատակներին համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև ուրիշ պետությունների տարածքում, որտեղ կգտնվեն Միության անդամները կամ կբացվեն նրա մասնաճյուղերն ու ներկայացուցչությունները:\r\n\r\n1.4. Միության անդամները համոզված են, որ արդարության և միջազգային համագործակցության վրա հիմնված խաղաղության ամրապնդումը մարդկության և քաղաքակրթության պահպանման կենսական անհրաժեշտություն է, և հաստատում են իրենց հակվածությունը հոգևոր և բարոյական արժեքներին, որոնք հանդիսանում են ժողովուրդների ընդհանուր սեփականությունը և ցանկացած իսկական ժողովրդավարության հիմքում ընկած իրավունքի գերակայության, մարդու, հասարակության և պետության ազատության սկզբունքների իսկական աղբյուրը:\r\n\r\n1.5. Միության հայերեն ամբողջական անվանումն է ՙՀամաշխարհային Հայկական Կոնգրես՚ հայկական հասարակական միավորումների Միջազգային Միություն:\r\n\r\nՄիության հայերեն կրճատ անվանումն է. ՙՀամաշխարհային Հայկական Կոնգրես՚:\r\n\r\nՄիության ամբողջական ռուսերեն անվանումն է. Международный Союз армянских общественных объединений «Всемирный Армянский Конгресс»:\r\n\r\nՄիության ռուսերեն կրճատ անվանումն է МСАОО «Всемирный Армянский Конгресс» կամ МСАОО «ВАК»:\r\n\r\nՄիության ամբողջական անգլերեն անվանումն է. International Union of Armenian public associations “World Armenian Congress”:\r\n\r\nՄիության անգլերեն կրճատ անվանումն է. “World Armenian Congress” կամ WAC:\r\n\r\nՄիության իրավաբանական հասցեն է՝ ՀՀ, ք.Երևան, Տերյան փ., 69շ.:\r\n\r\nՀոդված 2.\r\n\r\n2.1. Միությունը կառուցվում և գործում է կամավորության, ինքնակառավարման, իրավահավասարության, հրապարակայնության, օրինականության սկզբունքների հիման վրա:\r\n\r\n2.2. Միության հիմնարար արժեքներն են խաղաղությունը, ժողովուրդների բարեկամությունն ու համագործակցությունը, մարդու ազատ զարգանալու իրավունքների հարգումը, խղճի և դավանանքի ազատությունը:\r\n\r\n2.3. Միությունը մերժում և դատապարտում է ազգայնամոլության, ռասիզմի, այլատյացության գաղափարները և ցանկացած այլ գաղափարախոսություններ ու ծրագրեր, որոնք ազգային, ռասայական, կրոնական, տարիքային, սեռային հատկանիշներով և քաղաքական համոզմունքներով խտրականություն են քարոզում:\r\n\r\nՄիությունը վճռականորեն դատապարտում է ծայրահեղականությունը և ահաբեկչությունը որպես նպատակներին հասնելու մեթոդներ:\r\n\r\nՀոդված 3.\r\n\r\n3.1. Միությունը օրենքով նախատեսված կարգով պետական գրանցման պահից իրավաբանական անձ է և օգտվում է Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ նախատեսված իրավունքներից:\r\n\r\n3.2. Միությունը իրավաբանական անձ է, որը իր գործունեությունից շահույթ ստանալու նպատակ չունի և չի վերաբաշխում իր ստացած եկամուտը իր անդամների և հիմնադիրների միջև: Միության գործունեության հետևանքով եկամուտ ստանալու դեպքում այն պետք է ուղղվի կանոնադրական նպատակների և խնդիրների իրականացմանը:\r\n\r\n3.3. Միությունը սահմանված կարգով Հայաստանի և այլ պետությունների բանկային հաստատություններում բացում է հաշվարկային, փոխարժեքային և այլ հաշիվներ, ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, ձեռք է բերում գույքային և ոչ գույքային իրավունքներ և կրում պարտականություններ, հանդես է գալիս դատարանում որպես հայցվոր և պատասխանող, ունի կլոր կնիք՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով, և իր անվանումով բլանկներ, անկյունային դրոշմ, սեփական խորհրդանիշ և այլ սիմվոլիկա, այդ թվում` զինանշան, դրոշ և օրհներգ, որոնք ենթակա են պետական գրանցման օրենքով սահմանված կարգով և իրավաբանական անձի օրենքով սահմանված կարգով հաստատված և գրանցված այլ ռեկվիզիտներ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, ինչպես նաև Միության անդամների լեզուներով: Միության խորհրդանիշն օվալաձև պատկեր է, որի կենտրոնում իրար մեջ միահյուսված են կապույտ գույնով գունավորված երկրագնդի (գլոբուսի) գծանկարը և կարմիր գույնով գունավորված հավերժության նշանը:\r\n\r\nՕվալաձև պատկերի եզրագծով նարնջագույն գույնով վերևի և ներքևի մասերում համապատասխանաբար հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով գրված է կազմակերպության անվանումը՝ «Համաշխարհային հայկական կոնգրես», «Всемирный армянский конгресс» «World Armenian Congress»:\r\n\r\n3.4. Միությունը գործում է ամբողջական տնտեսական ինքնուրույնության և գործող օրենսդրությունը խստորեն պահպանելու սկզբունքների հիման վրա, քաղաքացիական շրջանառության մեջ հանդես է գալիս իր անունից և կնքում է պայմանագրեր և այլ գործարքներ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ (ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ օտարերկրյա), կատարում է իրավաբանական այլ գործառույթներ օրենսդրության և Միության Կանոնադրության համապատասխան:\r\n\r\nՀոդված 4.\r\n\r\n4.1. Պետությունը, պետական մարմիններն ու կազմակերպությունները պատասխանատու չեն Միության պարտավորությունների, իսկ Միությունը՝ պետության, պետական մարմինների և կազմակերպությունների պարտավորությունների համար:\r\n\r\n4.2. Միությունը պատասխանատվություն չի կրում իր հիմնադիրների և անդամների պարտավորությունների համար: Անդամները Միության պարտավորությունների համար կրում են սուբսիդիար պատասխանատվություն Միության կողմից սահմանած չափով և կարգով:\r\n\r\n4.3. Միությունը իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է ամբողջ գույքով, որն օրենքով սահմանված կարգով կարող է բռնագանձվել:\r\n\r\n4.4. Միության մշտապես գործող ղեկավար մարմնի` Գլխավոր Խորհրդի Նախագահության գտնվելու վայրն է ք. Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն:\r\n\r\nԳլուխ II. ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ\r\n\r\nՀոդված 5 .\r\n\r\nՄիությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Կանոնադրության հիման վրա, մարդասիրության, անաչառության, չեզոքության, անկախության, կամավորության, միասնության, համապարփակության վրա հիմնված միջազգային իրավունքի, մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի և Եվրոպական խարտիայի սկզբունքներին համապատասխան և Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության, համընդհանուր ճանաչում գտած միջազգային իրավունքի սկզբունքների ու նորմերի և միջազգային պայմանագրերի համաձայն:\r\n\r\nՀոդված 6.\r\n\r\nՄիության հիմնական նպատակներն են.\r\n\r\n6.1. Աջակցություն Միության անդամների ջանքերի միավորմանը` հանուն համազգային շահերի պաշտպանության, խաղաղության, համամարդկային արժեքների տարածման:\r\n\r\n6.2. Աջակցություն Հայաստանի և Արցախի սոցիալ-տնտեսական առաջընթաց զարգացման ապահովմանը, նրա տնտեսական ներուժի հզորացմանը միջազգային հարաբերությունների և համաշխարհային տնտեսության գլոբալացման համատեքստում:\r\n\r\n6.3. Աջակցություն հայ ժողովրդի ազգային ինքնության պահպանմանը և զարգացմանը:\r\n\r\n6.4. Աջակցություն մարդկության գլոբալ սպառնալիքների (միջազգային ահաբեկչություն, աղքատություն, էկոլոգիական աղետ և այլն) դեմ պայքարին:\r\n\r\nՀոդված 7.\r\n\r\nՄիության հիմնական խնդիրներն են.\r\n\r\n7.1. Հայաստանի և Արցախի տնտեսական վերելքին և գիտատեխնիկական առաջընթացին աջակցություն:\r\n\r\n7.2. Գիտական, տեղեկատվական, կրթական, մարդասիրական, տեխնոլոգիական, մշակութային և այլ օգնության ցուցաբերում հայ ժողովրդին:\r\n\r\n7.3. Աջակցություն աշխարհասփյուռ հայության ազգային ինքնագիտակցության և ինքնակազմակերպման մակարդակի բարձրացմանը, ազգի միավորմանն ու համախմբմանը, համազգային խնդիրների լուծմանը` հանուն Հայրենիքի, սփյուռքի և բնակության երկրների բարօրության:\r\n\r\n7.4. Բազմածրագիր օգնության ցուցաբերում Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության և այլ օտարերկրյա պետությունների (ամենից առաջ` հայկական սփյուռքի բնակության երկրների) միջև միջազգային բարեկամական հարաբերություննների ձևավորմանը, զարգացմանը և ամրապնդմանը:\r\n\r\n7.5. Մշակութային, գիտական, տնտեսական, սոցիալական, տեխնոլոգիական զարգացման համահայկական ծրագրերի մշակում և իրականացում:\r\n\r\n7.6. Աջակցություն Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և դատապարտման գործընթացին: Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման համազգային ծրագրի մշակում և իրականացում` միջազգային իրավունքի համընդանուր սկզբունքներին և նորմերին համապատասխան:\r\n\r\n7.7. Աջակցություն հայ փախստականների և բռնագաղթվածների շահերի և իրավունքների պաշտպանությանը՝ միջազգային-իրավական օրենսդրությանը համապատասխան:\r\n\r\n7.8. Աջակցություն հայ ժողովրդի համազգային գաղափարախոսության մշակմանը միջազգային իրավունքի սկզբունքներին համապատասխան:\r\n\r\n7.9. Աջակցություն հայ ժողովրդի հոգևոր արժեքների և ժառանգության պահպանմանը և զարգացմանը, Սփյուռքում Հայ Առաքելական Եկեղեցու դերակատարման մեծացմանը, եկեղեցու հետ համայնքների հարաբերությունների ամրապնդմանը:\r\n\r\n7.10. Աջակցություն Սփյուռքում հայ ազգային ինքնության (լեզվի, մշակույթի և ավանդույթների) պահպանմանը և զարգացմանը:\r\n\r\n7.11. Մոտեցումների միասնականացում համահայկական խնդիրների լուծման գործում և Միության Անդամների գործունեության համակարգում համաձայնեցված դիրքորոշումներով:\r\n\r\n7.12. Տեղեկատվական և մասնագիտական օգնության ցուցաբերում գիտությանը, կրթությանը, առողջապահությանը, սպորտին և մշակույթին:\r\n\r\nՀոդված 8.\r\n\r\nՄիությունը կանոնադրական նպատակներին և խնդիրներին հասնելու համար օրենքով սահմանված կարգով իրականացնում է գործունեության հետևյալ տեսակները.\r\n\r\n8.1. Միության գործունեության տեղեկատվական-վերլուծական ապահովում:\r\n\r\n8.2. Տեղեկատվական և ուսուցողական գործունեություն, դասընթացների, դպրոցների կազմակերպում և անցկացում:\r\n\r\n8.3. Տնտեսական, ձեռնարկատիրական, գովազդային, տեղեկատվական, մշակութային, լուսավորչական, գիտական, հրատարակչական, կրթական, զանգվածային լրատվական և այլ տեսակի գործունեություն, որն արգելված չէ հասարակական միավորումների մասին գործող օրենսդրությամբ:\r\n\r\n8.4. Միջազգային համագործակցության իրականացում, այդ թվում փոխհարաբերությունների հաստատում միջազգային ոչ կառավարական հասարակական միավորումների հետ, մասնակցություն ՄԱԿ-ի Կանոնադրության, Մարդու իրավունքների խարտիայի, Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի սկզբունքների և նպատակների իրականացման գործընթացին:\r\n\r\n8.5. Բարեգործական գործունեության իրականացում, բարեգործական միջոցառումների կազմակերպում և մասնակցում:\r\n\r\nԳլուխ III. ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ\r\n\r\nՀոդված 9.\r\n\r\nՄիությունը կանոնադրական նպատակներին և խնդիրներին հասնելու համար Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության համաձայն իրավունք ունի.\r\n\r\n9.1. Որոշել իր նպատակները, խնդիրները, կառուցվածքը, գործունեության ձևերն ու մեթոդները:\r\n\r\n9.2. Մշակել և հաստատել իր գործունեության նախագծերը և նպատակային ծրագրերը:\r\n\r\n9.3. Իր աշխատանքների բնականոն կազմակերպման նպատակով մշտական և ժամանակավոր հիմունքներով ներգրավել աշխատակիցների:\r\n\r\n9.4. Սահմանել Միության հաստիքային աշխատակիցների աշխատանքի կազմակերպման և վճարման ձևերն ու տեսակները:\r\n\r\n9.5. Օգտվել տեղեկատվության և կապի համակարգերից օրենքով սահմանված կարգով, ստեղծել Միության տպագիր օրգան և այլ զանգվածային լրատվական միջոցներ (այդ թվում նաև Էլեկտրոնային ԶԼՄ-ներ) օրեքով սահմանված կարգով:\r\n\r\n9.6. Ազատ տարածել տեղեկատվություն իր գործունեության մասին:\r\n\r\n9.7. Իրականացնել տեղեկատվական, վերլուծական և կազմակերպական աշխատանքներ, ուսումնասիրել հասարակական կարծիքը, մասնակցել և անցկացնել փառատոններ, ցուցահանդեսներ, վիճակախաղեր, աճուրդներ, համերգներ, մրցույթներ, բանավեճեր, սեմինարներ, կլոր սեղաններ, կոնֆերանսներ և գործող օրենսդրությանը համապատասխանող այլ միջոցառումներ:\r\n\r\n9.8. Հանդես գալ որպես տպագիր հրատարակությունների, հեռուստառադիոընկերությունների հիմնադիր` օրենքով սահմանված կարգով:\r\n\r\n9.9. Մասնակցել շինարարության, ձեռք բերել, օտարել, վարձակալել, տրամադրել օգտագործման կամ վարձակալության, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանցից (այդ թվում` օտարերկրյա) անհատույց ստանալ շենքեր, շինություններ, սարքավորում, տրանսպորտային միջոցներ, գույք, այլ անշարժ կամ շարժական գույք, ինչպես նաև դուրս գրել սեփական գույքը հաշվեկշռից, եթե այն մաշվել է կամ հնացել` գործող օրենսդրության, միջազգային պայմանագրերին և միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան:\r\n\r\n9.10. Ներկայացնել և պաշտպանել իր իրավունքները, իր անդամների շահերը օրենքին համապատասխան և սահմանված կարգով:\r\n\r\n9.11. Հասարակական կյանքի տարբեր խնդիրների առնչությամբ հանդես գալ նախաձեռնություններով, անել առաջարկներ:\r\n\r\n9.12. Հանդես գալ որպես շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների հիմնադիր:\r\n\r\n9.13. Սահմանել և վճարել կրթաթոշակներ Հայաստանում և այլ պետություններում կրթություն ստացողներ երիտասարդներին, ուսանողներին և ասպիրանտներին:\r\n\r\n9.14. Ստեղծել գրադարանային և արխիվային ֆոնդեր Միության գործունեության վերաբերյալ, օրենքով սահմանված կարգով:\r\n\r\n9.15. Միության հանձնարարությամբ աշխատանքներ կատարող անձանց, ուղարկել վճարովի գործուղման արտերկիր, այդ գործընթացում ներգրավել մասնագետներ, ինչպես նաև ընդունել Հայաստան ժամանած մասնագետներ և պատվիրակություններ:\r\n\r\n9.16. Մասնակցել Հայրենիքի տնտեսության մեջ արտասահմանյան ներդրումների գործընթացին:\r\n\r\n9.17. Ստեղծել կանոնադրական նպատակներին համապատասխան տնտեսական ընկերություններ ու միություններ, ինչպես նաև ձեռք բերել գույք:\r\n\r\n9.18. Օգտագործել Միության գույքը Կանոնադրությամբ սահմանված նպատակների համար:\r\n\r\n9.19. Մտնել պայմանագրային և այլ իրավական հարաբերությունների մեջ, կատարել քաղաքացիա-իրավական գործարքներ, ձեռք բերել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ և կրել պարտավորություններ, հանդես գալ որպես հայցվոր և պատասխանող դատարանում, Հայաստանի, օտարերկրյա պետությունների արբիտրաժային և միջնորդ դատարաններում, ինչպես նաև միջազգային (միջպետական) դատարաններում և այլ մարմիններում:\r\n\r\n9.20. Տիրապետել առանձնացված գույքի, պատասխանատվություն կրել այդ գույքով իր պարտավորությունների համար, սեփականատիրոջ իրավունքով իրականացնել գույքի տիրապետում, օգտագործում և տնօրինում գործող օրենսդրության և սույն Կանոնադրության համապատասխան:\r\n\r\n9.21. Ստեղծել մասնաճյուղեր ու ներկայացուցչություններ ինչպես Հայաստանի տարածքում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս:\r\n\r\n9.22. Մշակել և իրականացնել մշակութային ծրագրեր՝ ուղղված ժողովրդական արհեստի և ավանդույթների վերածննդի:\r\n\r\n9.23. Համագործակցել բոլոր շահագրգիռ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ ի նպաստ կանոնադրական խնդիրների և նպատակների իրականացման:\r\n\r\n9.24. Տրամադրել խորհրդատվություն իրավական և խորհրդատվական արդյունավետ համակարգերի միջոցով:\r\n\r\n9.25. Նպաստել հասարակական կյանքում հայ կնոջ դերի և ակտիվության բարձրացմանը:\r\n\r\n9.26. Իրականացնել այլ իրավասություններ գործող օրենսդրության համապատասխան:\r\n\r\nՀոդված 10. Միության պարտականությունները.\r\n\r\n10.1. Պահպանել Միության գործունեության ոլորտին վերաբերող օրենսդրությունը, միջազգային պայմանագրերն և համաձայնագրերը, միջազգային իրավունքի համընդհանուր սկզբունքները և նորմերը, ինչպես նաև սույն Կանոնադրությունը:\r\n\r\n10.2. Ամեն տարի հրապարակել հաշվետվություն իր գույքի օգտագործման մասին և (կամ) ապահովել նշված հաշվետվության հետ ծանոթանալու մատչելիությունը:\r\n\r\n10.3. Լիազոր մարմնի կողմից հարցման դեպքում տրամադրել Միության ղեկավար մարմինների և պաշտոնատար անձանց որոշումները, ինչպես նաև գործունեության մասին տարեկան և եռամսյակային հաշվետվությունները` հարկային մարմիններ ներկայացնելու տվյալների ծավալով:\r\n\r\n10.4. Թույլ տալ լիազոր մարմնի ներկայացուցիչներին մասնակցել Միության կողմից անցկացվող միջոցառումներին, նրանց աջակցություն ցույց տալ Միության` կանոնադրական նպատակներին հասնելու և գործող օրենսդրությունը պահպանելու առումով գործունեության հետ ծանոթացմանը:\r\n\r\n10.5. Կատարել հասարակական միավորումների գործունեությանը վերաբերող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության այլ պահանջներ:\r\n\r\nԳլուխ IV. ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ\r\n\r\nՀոդված 11.\r\n\r\nՄիության Հիմնադիրները իրավաբանական անձինք են` Միության Հիմնադիր Համագումար հրավիրած հայկական հասարակական միավորումները: Միության Հիմնադիրները Հիմնադիր Համագումարի անցկացման պահից Միության Անդամներ են: Միության Անդամներն ու Հիմնադիրներն ունեն հավասար իրավունքներ և կրում են հավասար պարտականություններ:\r\n\r\nՀոդված 12.\r\n\r\n12.1 Անդամակցությունը Միությանը կամավոր է:\r\n\r\n12.2 Միության անդամ կարող են լինել Կանոնադրությունն ընդունող, Միության նպատակներն ու խնդիրները կիսող, նրա գործունեությանը մասնակցող և անդամագրության և անդամության վճարները մուծող իրավաբանական անձինք` հայկական հասարակական միավորումները:\r\n\r\n12.3 Միության անդամները մասնակցում են նրա գործունեությանը իրենց ներկայացուցիչների միջոցով:\r\n\r\n12.4 Միության Անդամության ընդունումը իրականացվում է Միության Համագումարի որոշմամբ և իրավաբանական անձի` հասարակական միավորման գրավոր դիմումի ու հասարակական միավորման լիազոր մարմնի որոշման, նրա գրանցման վկայականի պատճենի հիման վրա: Միության անդամի իրավունքները ստանձնվում են լիազորված մարմնի կողմից որոշում ընդունելու պահից:\r\n\r\n12.5 Անդամությունը Միությունում դադարեցվում է Միության անդամի` սեփական ցանկությամբ դուրս գալու մասին գրավոր դիմումի հիման վրա կամ Միության Համագումարի կազմակերպության անդամին հեռացնելու որոշմամբ` Կանոնադրության դրույթների սիստեմատիկ խախտումների կամ Միությանը վարկաբեկող գործողությունների համար:\r\n\r\n12.6 Հեռացման որոշումը կարող է բողոքարկվել դատական կարգով: Միության Անդամի իրավունքները դադարեցվում են Միության լիազոր մարմնի կողմից հեռացման մասին որոշման ընդունման պահից, իսկ Միությունից կամավոր դուրս գալու դեպքում` Միության Գլխավոր Խորհրդին համապատասխան փաստաթղթեր ներկայացնելու պահից:\r\n\r\nՄիության հեռացված կամ դուրս եկած Անդամների փաստաթղթերը պահվում են հեռացման մասին որոշման ընդունումից մեկ տարի և ենթակա են ոչնչացման սահմանված կարգով:\r\n\r\n12.7 Միության Անդամների հաշվառումը վարում է Միության Գլխավոր Խորհրդի Նախագահությունը Գլխավոր Խորհրդի հաստատած Կարգի հիման վրա:\r\n\r\n12.8 Միությանն անդամակցության վճարի չափը կազմում է տասը հազար ՀՀ դրամ՝ միանվագ վճարմամբ: Անդամության վճարը կազմում է տարեկան երեսուն հազար ՀՀ դրամ: Վճարման կարգն ու պայմանները սահմանում է Միության Նախագահությունը՝ ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան:\r\n\r\n12.9 Միությունից դուրս գալու կամ անդամությունից զրկելու դեպքում անդամակցության և անդամության վճարները չեն վերադարձվում:\r\n\r\n12.10 Միության Անդամները պահպանում են իրենց կազմակերպական, գույքային և իրավաբանական ինքնուրույնությունը:\r\n\r\nՀոդված 13.\r\n\r\n13.1 Միության Անդամներն ու Հիմնադիրներն ունեն հավասար իրավունքներ և կրում են հավասար պարտականություններ:\r\n\r\n13.2 Միության Անդամների ու Հիմնադիրների լիազոր ներկայացուցիչները իրավունք ունեն.\r\n

  \r\n

 • ընտրել և ընտրվել Միության ղեկավար և վերահսկիչ մարմիններում,
 • \r\n

 • մասնակցել Միության ծրագրերի մշակման և իրականացման միջոցառումներին,
 • \r\n

 • ներկայացնել Միության գործունեության հարցերով առաջարկներ` Միության ղեկավար մարմինների քննարկմանը,
 • \r\n

 • ստանալ անհրաժեշտ տեղեկություններ Միության գործունեության մասին,
 • \r\n

 • օրենքով սահմանված կարգով օգտագործել Միության նյութատեխնիկական բազան,
 • \r\n

 • ազատորեն դուրս գալ Միության կազմից` գրավոր տեղեկացնելով այդ մասին Գլխավոր Խորհրդին կամ Գլխավոր Խորհրդի Նախագահությանը,
 • \r\n

 • անդամակցել այլ հասարակական միավորումների, որոնց գործունեությունը չի հակասում Միության կանոնադրական նպատակներին,
 • \r\n

\r\n13.3 Միության Անդամները ու Հիմնադիրները պարտավոր են.\r\n

  \r\n

 • պահպանել սույն Կանոնադրության դրույթները,
 • \r\n

 • ակտիվորեն աջակցել Միության նպատակների և խնդիրների իրագործմանը,
 • \r\n

 • կատարել Միության ղեկավար մարմինների որոշումները,
 • \r\n

 • խուսափել այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են վնասել Միությանը կամ նրա գործունեությանը,
 • \r\n

 • չկատարել Միությանը վարկաբեկող գործողություններ
 • \r\n

 • խնամքով օգտագործել Միության գույքը:
 • \r\n

\r\nԳլուխ V. ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ, ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ, ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԵՎ ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ-ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ\r\n\r\nՀոդված 14.\r\n\r\nՄիության ղեկավար, խորհրդատվական, գործադիր և վերստուգիչ-վերահսկիչ մարմիններն են.\r\n

  \r\n

 • Համագումարը,
 • \r\n

 • Գլխավոր Խորհուրդը,
 • \r\n

 • Գլխավոր Խորհրդի Նախագահությունը,
 • \r\n

 • Հոգաբարձուների Խորհուրդը,
 • \r\n

 • Գործադիր Տնօրինությունը,
 • \r\n

 • Վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովը:
 • \r\n

\r\nՀոդված 15.\r\n\r\n15.1. Միության բարձրագույն ղեկավար մարմինը Համագումարն է:\r\n\r\n15.2. Համագումար հրավիրվում է Միության Գլխավոր Խորհրդի որոշմամբ, Միության անդամներին տեղեկացնելով Համագումար հրավիրելու և նրա ենթադրվող օրակարգի մասին Համագումար հրավիրելու օրվանից ոչ ուշ, քան 3 ամիս առաջ: Հերթական Համագումարները հրավիրվում են 5 տարին մեկ անգամ:\r\n\r\n15.3. Արտահերթ Համագումար կարող է հրավիրվել Նախագահի նախաձեռնությամբ, Գլխավոր Խորհրդի որոշմամբ, Գլխավոր Խորհրդի Նախագահության որոշմամբ, Միության Անդամների ավելի քան 50%-ի գրավոր պահանջով, Վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի գրավոր պահանջով:\r\n\r\nԱրտահերթ Համագումարի մասին տեղեկությունը Միության անդամներին է ուղարկվում դրա անցկացման օրից ոչ ուշ, քան 30 օր առաջ:\r\n\r\n15.4. Համագումարը համարվում է իրավազոր, եթե ներկա է Միության անդամների ներկայացուցիչների կեսից ավելին:\r\n\r\n15.5. Համագումարի ներկայացուցչության նորմը, Համագումարի անցկացման տեղը, օրակարգի նախագիծը և ամսաթիվը որոշվում է Գլխավոր Խորհրդի կողմից:\r\n\r\n15.6. Համագումարի աշխատանքը բացում է Միության Նախագահը, իսկ նրա բացակայության դեպքում` Միության փոխնախագահներից մեկը` Համագումարի աշխատակարգի համաձայն:\r\n\r\nՀոդված 16.\r\n\r\n16.1. Համագումարն իրավունք ունի քննության առնել Միության գործունեության ցանկացած հարց:\r\n\r\n16.2. Համագումարի բացառիկ իրավասությունն է.\r\n

  \r\n

 • Կանոնադրության, Ծրագրի ու աշխատակարգի հաստատումը, Միության Կանոնադրությունում և Ծրագրում փոփոխությունների և լրացումների կատարելը,
 • \r\n

 • Միության Վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի գործունեության Կարգը հաստատելը,
 • \r\n

 • Միության գործունեության հիմնական ուղղությունների սահմանումը,
 • \r\n

 • Միության վերակազմակերպման և լուծարման մասին որոշում ընդունելը,
 • \r\n

 • Միության անդամների ընդունելության և հեռացման մասին որոշում ընդունելը,
 • \r\n

 • Նախագահի, Փոխնախագահների, այդ թվում՝ առաջին փոխնախագահի, Գլխավոր Խորհրդի անդամների, Գլխավոր Խորհրդի Նախագահության անդամների, Վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի անդամների ընտրություն` 5 տարի ժամկետով,
 • \r\n

 • Նախագահի, Փոխնախագահների, այդ թվում՝ առաջին փոխնախագահի, Գլխավոր Խորհրդի անդամների, Գլխավոր Խորհրդի Նախագահության անդամների, Վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը,
 • \r\n

 • Միության Նախագահի, Գլխավոր Խորհրդի, Գլխավոր Խորհրդի Նախագահության, Վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի հաշվետվությունների ունկնդրումը և հաստատումը:
 • \r\n

\r\n16.3. Նախագահը, Փոխնախագահները, այդ թվում՝ առաջին փոխնախագահը, Գլխավոր Խորհրդի անդամները, Գլխավոր Խորհրդի Նախագահության անդամները և Վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի անդամներն ընտրվում են հինգ տարի ժամկետով բաց քվեարկությամբ, քվորումի առկայության դեպքում, ներկայացուցիչների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Նրանց լիազորությունները դադարեցվում են Միության ղեկավար և վերահսկիչ մարմինների նոր կազմի ընտրություններից հետո:\r\n\r\n16.4. Համագումարի որոշումներն ընդունվում են հետևյալ հարցերով.\r\n

  \r\n

 • Կանոնադրության և Ծրագրի հաստատում, Կանոնադրության մեջ և Ծրագրում փոփոխությունների և լրացումների կատարում` քվորումի առկայության դեպքում պատգամավորների ձայների 2/3-ով,
 • \r\n

 • Միության վերակազմակերպում և լուծարում` քվորումի առկայության դեպքում պատգամավորների ձայների 2/3-ով,
 • \r\n

 • Համագումարի ռեգլամենտի ընդունում` քվորումի առկայության դեպքում պատգամավորների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:
 • \r\n

\r\n16.5. Միության կանոնադրական և ծրագրային հարցերով որոշումներն ընդունվում են բաց քվեարկությամբ` քվորումի առկայության դեպքում պատգամավորների կեսից ավելի ձայներով:\r\n\r\n16.6. Համագումարի բացառիկ իրավասությունն է ընտրել Միության պատվավոր Նախագահ:\r\n\r\nՀոդված 17.\r\n\r\n17.1. Գլխավոր Խորհուրդը հանդիսանում է Միության կոլեգիալ ղեկավար մարմինը Համագումարների միջև ընկած ժամանակահատվածում, որն ընտրվում է 5 տարի ժամկետով, Համագումարի կողմից որոշված թվաքանակով:\r\n\r\n17.2. Գլխավոր Խորհուրդը կազմված է Նախագահից, առաջին փոխնախագահից, փոխնախագահներից, Գլխավոր Խորհրդի Նախագահության անդամներից, Գործադիր Տնօրինության ղեկավարից, մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների ղեկավարներից և Համագումարի կողմից ընտրված այլ անդամներից: Գլխավոր Խորհրդի անդամների քանակական կազմը սահմանում է Միության Համագումարը:\r\n\r\nԳլխավոր Խորհրդի անդամներն ունեն հավասար իրավունքներ և կրում են հավասար պարտականություններ:\r\n\r\n17.3. Գլխավոր Խորհրդի ղեկավարն ի պաշտոնե Միության Նախագահն է: Նախագահը, կամ նրա հանձնարարությամբ՝ առաջին փոխնախագահը, վարում է Գլխավոր Խորհրդի նիստերը:\r\n\r\n17.4. Գլխավոր Խորհրդի նիստերը հրավիրվում են Նախագահի կողմից տարին մեկ անգամ:\r\n\r\n17.5. Գլխավոր Խորհրդի արտահերթ նիստ կարող է հրավիրվել Նախագահի կողմից, Միության Գլխավոր Խորհրդի Նախագահության որոշմամբ կամ Գլխավոր Խորհրդի որոշմամբ:\r\n\r\n17.6. Գլխավոր Խորհուրդն իրավասու է որոշումներ ընդունել իր իրավասության շրջանակներում, եթե նիստին ներկա է Գլխավոր Խորհրդի անդամների կեսից ավելին: Որոշումներն ընդունվում են Գլխավոր Խորհրդի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ քվորումի առկայության պայմաններում: Քվեարկության ձևը որոշում է Գլխավոր Խորհուրդը:\r\n\r\n17.7. Գլխավոր Խորհրդի արձանագրությունը ստորագրում է Նախագահը կամ առաջին փոխնախագահը և արձանագրություն կազմող քարտուղարը:\r\n\r\nՀոդված 18.\r\n\r\n18.1. Միության Գլխավոր Խորհուրդն իրավասու է\r\n

  \r\n

 • իրականացնել Միության գործունեության ղեկավարումը Համագումարների միջև ընկած ժամանակահատվածում,
 • \r\n

 • որոշել Համագումարի օրակարգի նախագիծը, անցկացման տեղն ու ամսաթիվը, պատրաստել հերթական Համագումարի նյութերը,
 • \r\n

 • հրավիրել արտահերթ Համագումար,
 • \r\n

 • վերահսկում իրականացնել Համագումարում ընդունված որոշումների կատարման նկատմամբ,
 • \r\n

 • սահմանել անդամակցության և անդամության վճարների չափը,
 • \r\n

 • սահմանել Համագումարի ներկայացուցչության նորմերը,
 • \r\n

 • ձևավորել Գլխավոր Խորհրդի հանձնաժողովներ և այլ մարմիններ, նշանակել նրանց ղեկավարներին,
 • \r\n

 • հաստատել Միության հանձնաժողովների մասին Կարգերը,
 • \r\n

 • հաստատել Միության տարեկան բյուջեն և աշխատանքային ծրագիրը,
 • \r\n

 • լսել Նախագահի ամենամյա հաշվետվությունները և հաղորդումները Միության գործունեության մասին, ընդունել դրանց մասին որոշումներ,
 • \r\n

 • քննության առնել Միության Կանոնադրության, Ծրագրի և Համագումարի աշխատակարգի մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու առաջարկները` Համագումարին ներկայացնելու համար,
 • \r\n

 • որոշել Միության գործունեության հիմնական ուղղություններն ու երկարաժամկետ ծրագրերը և ներկայացնել Համագումարի հաստատմանը,
 • \r\n

 • իրականացնել այլ գործառույթներ, բացի Միության մյուս մարմինների բացառիկ իրավասությանը վերաբերող գործառույթներից:
 • \r\n

\r\nՀոդված 19.\r\n\r\nՄիության Նախագահը, առաջին փոխնախագահն ու փոխնախագահները.\r\n\r\n19.1. Նախագահը, առաջին փոխնախագահն և փոխնախագահներն ընտրվում են Միության Համագումարի կողմից 5 տարի ժամանակով: Նույն անձը կարող է անընդմեջ ընտրվել Միության Նախագահի պաշտոնում ոչ ավել, քան երկու անգամ:\r\n\r\n19.2. Փոխնախագահները ընտրվում են Համագումարում Նախագահի ներկայացմամբ և իրենց աշխատանքն իրականացնում են Միության Նախագահի կողմից որոշված գործունեության ուղղություններով: Միության առաջին փոխնախագահը նշանակվում է Միության Գործադիր Տնօրինության ղեկավար:\r\n\r\n19.3. Փոխնախագահներն ի պաշտոնե Միության Գլխավոր Խորհրդի, Գլխավոր Խորհրդի Նախագահության անդամներ են, հաշվետու են Միության Համագումարին, Միության Գլխավոր Խորհրդին, Գլխավոր Խորհրդի Նախագահությանը և Նախագահին:\r\n\r\n19.4. Միության Նախագահի բացակայության դեպքում նրա պարտականությունները կատարում է առաջին փոխնախագահը` Նախագահի գրավոր հանձնարարությամբ: Նախագահը համարվում է բացակայող, եթե նա չի կարող կատարել իր պարտականությունները առողջական վիճակի կամ արձակուրդում, գործուղման մեջ գտնվելու պատճառներով: Որոշումը Նախագահի պարտականությունները առաջին փոխնախագահի վրա դնելու մասին ձևակերպվում է Նախագահի գրավոր հանձնարարությամբ կամ Միության Գլխավոր Խորհրդի Նախագահության որոշմամբ:\r\n\r\n19.5. Նախագահի կողմից 6 ամիս և ավելի իր լիազորությունների կատարման անհնարինության դեպքում Գլխավոր Խորհուրդը պարտավոր է երեք ամսվա ընթացքում գումարել Միության արտահերթ Համագումար Նախագահի ընտրության համար:\r\n\r\nՀոդված 20.\r\n\r\n20.1. Նախագահի լիազորությունները.\r\n

  \r\n

 • իրականացնում է Միության, Գլխավոր Խորհրդի և Գլխավոր Խորհրդի Նախագահության և Հոգաբարձուների Խորհրդի գործունեության ղեկավարումը,
 • \r\n

 • ունի Միության ֆինանսական և այլ իրավաբանական փաստաթղթերի առաջին ստորագրության իրավունք,
 • \r\n

 • առանց լիազորագրի ներկայացնում է Միությունը պետական իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հասարակական, կրոնական, արտասահմանյան, միջազգային միավորումների հետ հարաբերություններում, փոխհարաբերվում է բոլոր շահագրգիռ անձանց հետ,
 • \r\n

 • որոշում է Միության զարգացման քաղաքականությունը` Միության Համագումարի որոշումների, Գլխավոր Խորհրդի որոշումների և սույն Կանոնադրությանը համապատասխան,
 • \r\n

 • Գլխավոր Խորհրդի հետ համատեղ որոշում է Միության գործունեության հեռանկարային ուղղությունները,
 • \r\n

 • կնքում է գործարքներ, պայմանագրեր, համաձայնություններ, իրականացնում է այլ իրավաբանական գործողություններ գործող օրենսդրության և սույն Կանոնադրության համաձայն,
 • \r\n

 • ղեկավարում և համակարգում է Միության կադրային աշխատանքը,
 • \r\n

 • համագումարին ներկայացնում է Միության առաջին փոխնախագահի, փոխնախագահների թեկնածությունները և որոշում է նրանց գործունեության հիմնական ուղղությունները,
 • \r\n

 • Գլխավոր Խորհրդի Նախագահությանը ներկայացնում է առաջարկություններ` Միության մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների ղեկավարների նշանակման գծով,
 • \r\n

 • բաշխում է պարտականությունները Միության Գլխավոր Խորհրդի, Գլխավոր Խորհրդի Նախագահության, Հոգաբարձուների Խորհրդի անդամների և փոխնախագահների միջև,
 • \r\n

 • հաստատում է Գործադիր Տնօրինության մասին Կարգը և Գլխավոր Խորհրդի Նախագահությանն է ներկայացնում նրա կազմակերպական կառուցվածքը, հաստիքացուցակը, սահմանում է հաստիքային աշխատակիցների պաշտոնական դրույքաչափերը գործող օրենսդրության համաձայն,
 • \r\n

 • առաջին փոխնախագահին նշանակում է Միության Գործադիր Տնօրինության ղեկավար,
 • \r\n

 • սահմանում է Հոգաբարձուների Խորհրդի քանակական կազմն ու ձևավորման կարգը,
 • \r\n

 • հաստատում է Հոգաբարձուների Խորհրդի գործունեության մասին Կարգը,
 • \r\n

 • ընդունում և ազատում է Միության հաստիքային աշխատակիցներին, տալիս է աշխատակիցների համար պարտադիր հրամաններ և կարգադրություններ,
 • \r\n

 • տնօրինում է Միության գույքն ու միջոցներն իր իրավասության և Գլխավոր Խորհրդի Նախագահության հաստատած նախահաշիվների շրջանակներում,
 • \r\n

 • տալիս է լիազորագրեր, ստորագրում է փաստաթղթեր, բանկային հաստատություններում բացում է հաշվարկային և այլ հաշիվներ (այդ թվում` նաև արտարժույթով),
 • \r\n

 • հաշվետու է Համագումարին, Գլխավոր Խորհրդին, Գլխավոր Խորհրդի Նախագահությանը,
 • \r\n

 • իրականացնում է այլ գործառույթներ, բացի Միության մյուս մարմինների բացառիկ իրավասությանը վերաբերող գործառույթներից,
 • \r\n

 • լիազորությունների մի մասը կարող է հանձնել առաջին փոխնախագահին և փոխնախագահներին:
 • \r\n

\r\nՀոդված 21.\r\n\r\nՄիության Գլխավոր Խորհրդի Նախագահությունը.\r\n\r\n21.1. Միության Գլխավոր Խորհրդի Նախագահությունը ղեկավարման մշտական գործող կոլեգիալ մարմին է:\r\n\r\n21.2. Միության Գլխավոր Խորհրդի Նախագահությունը ընտրվում է Գլխավոր Խորհրդի անդամներից Միության Համագումարի որոշմամբ 5 տարի ժամկետով: Գլխավոր Խորհրդի Նախագահության անդամների քանակական կազմը, ընտրության կարգն ու հետկանչը սահմանում է Միության Համագումարը:\r\n\r\n21.3. Գլխավոր Խորհրդի Նախագահության կազմի մեջ ի պաշտոնե մտնում են Միության Նախագահը և փոխնախագահները:\r\n\r\n21.4. Գլխավոր Խորհրդի Նախագահության ղեկավարն ի պաշտոնե Միության Նախագահն է:\r\n\r\n21.5. Գլխավոր Խորհրդի Նախագահության նիստերը անցկացվում են երեք ամիսը մեկ անգամ:\r\n\r\n21.6. Գլխավոր Խորհրդի Նախագահության նիստերը հրավիրում է Միության Նախագահը կամ նրա հանձնարարությամբ` առաջին փոխնախագահը: Գլխավոր Խորհրդի Նախագահության արտահերթ նիստ կարող է հրավիրվել Միության Գլխավոր Խորհրդի որոշմամբ, Միության անդամների ավելի քան կեսի գրավոր պահանջով:\r\n\r\n21.7. Գլխավոր Խորհրդի Նախագահության նիստերը իրավասու են Գլխավոր Խորհրդի Նախագահության կեսից ավելի անդամների առկայության դեպքում: Որոշումներն ընդունվում են նրա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ քվորումի առկայության դեպքում: Քվեարկության ձևը որոշում է Միության Գլխավոր Խորհրդի Նախագահությունը:\r\n\r\n21.8. Գլխավոր Խորհրդի Նախագահության արձանագրությունը ստորագրում են Նախագահը կամ փոխնախագահը և արձանագրությունը վարող քարտուղարը:\r\n\r\n21.9. Միության Գլխավոր Խորհրդի Նախագահությունը իր աշխատանքը կառուցում է աշխարհագրական սկզբունքով:\r\n\r\nՀոդված 22.\r\n\r\n22.1. Միության Գլխավոր Խորհրդի Նախագահությունը ունի հետևյալ լիազորությունները.\r\n

  \r\n

 • տնօրինում է Միության գույքն ու միջոցները,
 • \r\n

 • ընդունում է որոշումներ Միության մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ բացելու մասին և Նախագահի ներկայացմամբ նշանակում դրանց ղեկավարներին,
 • \r\n

 • հաստատում է Միության մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների մասին Կարգերը,
 • \r\n

 • ընդունում է որոշումներ իրավաբանական անձանց իրավունքներ ունեցող տնտեսական ընկերակցությունների և միությունների ստեղծման մասին,
 • \r\n

 • Նախագահի ներկայացմամբ ընդունում է որոշում Միության մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների ղեկավարների հաստատման մասին,
 • \r\n

 • ընդունում է որոշումներ ոչ առևտրային կազմակերպություններ ստեղծելու մասին,
 • \r\n

 • ապահովում է Միության Համագումարի և Գլխավոր Խորհրդի որոշումների կատարումը,
 • \r\n

 • ընդունում է որոշումներ Միության կազմում նոր Անդամներ ընդունելու և անդամությունը դադարեցնելու մասին,
 • \r\n

 • վարում է Միության Անդամների հաշվառում,
 • \r\n

 • Նախագահի ներկայացմամբ հաստատում է Միության Գործադիր Տնօրինության կառուցվածքը,
 • \r\n

 • իրականացնում է այլ գործառույթներ, բացի Միության մյուս մարմինների բացառիկ իրավասությանը վերաբերող գործառույթներից,
 • \r\n

 • հաշվետու է Միության Համագումարին:
 • \r\n

\r\nՀոդված 23.\r\n\r\nՄիության Հոգաբարձուների Խորհուրդը\r\n\r\n23.1. Հոգաբարձուների Խորհուրդը Միության Նախագահին կից խորհրդակցական մարմին է, իրականացնում է խորհրդատվական գործունեություն և օգնում է Նախագահին Միության կանոնադրական նպատակների և խնդիրների իրականացման գործում:\r\n\r\n23.2. Հոգաբարձուների Խորհուրդը գործում է Միության Նախագահի հաստատած Հոգաբարձուների Խորհրդի մասին Կարգով:\r\n\r\n23.3. Հոգաբարձուների Խորհուրդը ձևավորում է Միության Նախագահը Միության կանոնադրական նպատակներն ու խնդիրները ընդունող գիտության, մշակույթի, կրթության անվանի գործիչներից, քաղաքական և հասարակական գործիչներից, ձեռնարկատերերից:\r\n\r\n23.4. Հոգաբարձուների Խորհրդի լիազորությունները.\r\n

  \r\n

 • մասնակցություն Միության ծրագրերի իրականացմանը,
 • \r\n

 • Միության կանոնադրական նպատակներին և խնդիրներին հասնելու համար ֆինանսական միջոցների հավաքագրման կազմակերպումը,
 • \r\n

 • աջակցություն Միությանը շահագրգիռ պետական, հասարակական և ձեռնարկատիրական, այդ թվում` միջազգային կառույցների հետ համագործակցության ձևավորմանը և զարգացմանը,
 • \r\n

 • աջակցություն Միության հեղինակության ամրապնդմանն ու գաղափարների ժողովրդականացմանը,
 • \r\n

 • գիտության, մշակույթի, կրթության, ձեռնարկատիրական գործունեության ոլորտներում Միության զարգացման ռազմավարության որոշում,
 • \r\n

\r\n23.5. Հոգաբարձուների Խորհրդի քանակական կազմը որոշում է Միության Նախագահը:\r\n\r\n23.6. Հոգաբարձուների Խորհրդի գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Միության Նախագահը:\r\n\r\n23.7. Հոգաբարձուների Խորհրդի նիստերը իրավազոր են Հոգաբարձուների Խորհրդի անդամների կեսից ավելիի ներկայության դեպքում: Որոշումներն ընդունվում են քվորումի առկայության պայմաններում անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Քվեարակության ձևը սահմանում է Միության Հոգաբարձուների Խորհուրդը: Հոգաբարձուների Խորհրդի նիստը գումարվում է տարին մեկ անգամ Միության Նախագահի որոշմամբ: Արտահերթ նիստերը կարող են գումարվել Հոգաբարձուների Խորհրդի որոշմամբ:\r\n\r\n23.8. Հոգաբարձուների Խորհրդի արձանագրությունը ստորագրում են Նախագահը և արձանագրությունը վարող քարտուղարը:\r\n\r\nՀոդված 24.\r\n\r\nՄիության Գործադիր Տնօրինությունը.\r\n\r\n24.1. Գործադիր Տնօրինությունը մշտապես գործող մարմին է, որն ապահովում է Միության ծրագրային և ընթացիկ բնականոն գործունեությունը:\r\n\r\n24.2. Գործադիր Տնօրինության ղեկավարը Միության առաջին փոխնախագահն է: Գործադիր Տնօրինության ղեկավարը հաշվետու է Միության Նախագահին և գործում է Գործադիր Տնօրինության մասին Կարգով:\r\n\r\n24.3. Գործադիր Տնօրինության կառուցվածքը Միության Նախագահի առաջարկմամբ հաստատում է Գլխավոր Խորհրդի Նախագահությունը:\r\n\r\nՀոդված 25.\r\n\r\n25.1. Գործադիր Տնօրինության ղեկավարը օժտված է հետևյալ լիազորություններով.\r\n

  \r\n

 • ղեկավարում է Միության Գործադիր Տնօրինությունը և ապահովում ընթացիկ գործունեությունը,
 • \r\n

 • բացում է հաշվարկային հաշիվ և տնօրինում այն,
 • \r\n

 • ապահովում է Միության ղեկավար մարմինների որոշումների կատարումը իր իրավասությունների սահմաններում,
 • \r\n

 • օպերատիվ և տեղեկատվական կապ է պահպանում Միության բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ,
 • \r\n

 • ներկայացնում է Միությունը՝ Նախագահի կողմից տրված լիազորագրով,
 • \r\n

 • իրավունք ունի ստորագրել իր իրավասությանը վերաբերող ֆինանսական և կարգադրիչ փաստաթղթեր,
 • \r\n

 • տնօրինում է Միության գույքն ու միջոցները իր իրավասության և Գլխավոր Խորհրդի Նախագահության հաստատած նախահաշիվների շրջանակներում,
 • \r\n

 • իրականացնում է կադրերի հավաքագրումն ու ընտրությունը,
 • \r\n

 • իրականացնում է այլ գործառույթներ, բացի Միության մյուս մարմինների իրավասությանը վերաբերող գործառույթներից:
 • \r\n

\r\nՀոդված 26.\r\n\r\n26.1. Գործադիր Տնօրինությունն ունի Հաշվապահ, որը\r\n

  \r\n

 • պատասխանատվություն է կրում Միության ֆինանսական ողջ գործունեության համար և օրենքով ու սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով Նախագահին հաշվետվություն է ներկայացնում Միության ֆինանսական վիճակի մասին: Հաշվապահն ունի ֆինանսական փաստաթղթերի երկրորդ ստորագրության իրավունք:
 • \r\n

 • Գործադիր տնօրինության հաշվապահը և աշխատակիցները աշխատավարձ են ստանում աշխատանքային պայմանագրերին (գործարքներին) և գործող օրենսդրությանը համապատասխան:
 • \r\n

\r\nՀոդված 27.\r\n\r\nՄիության Վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովը /ՎՎՀ/.\r\n\r\n27.1. Միության Վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովը վերահսկողություն է իրականացնում Համագումարի, Գլխավոր Խորհրդի, Գլխավոր Խորհրդի Նախագահության որոշումների կատարման, Միության ֆինանսատնտեսական և կանոնադրական գործունեության իրականացման, միջոցների ծախսման օրինականության և արդյունավետության նկատմամբ:\r\n\r\n27.2. Վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի քանակական կազմը, անդամների ընտրության կարգն ու լիազորությունների դադարեցումը սահմանվում է Համագումարի որոշմամբ: Վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի (ՎՎՀ) անդամ չեն կարող լինել Գլխավոր Խորհրդի անդամները, Գլխավոր Խորհրդի Նախագահության անդամները և Միության Գործադիր Տնօրինության հաստիքային աշխատակիցները: ՎՎՀ-ի նիստը գումարվում է 6 ամիսը մեկ անգամ Միության ՎՎՀ Նախագահի որոշմամբ: ՎՎՀ-ի արտահերթ նիստերը կարող են գումարվել ՎՎՀ-ի որոշմամբ կամ ՎՎՀ Նախագահի նախաձեռնությամբ: ՎՎՀ-ի նիստերը իրավասու են ՎՎՀ-ի անդամների կեսից ավելիի ներկայության դեպքում: Որոշումներն ընդունվում են քվորումի առկայության պայմաններում ՎՎՀ-ի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Քվերակության ձևը սահմանում է ՎՎՀ-ն: ՎՎՀ արձանագրությունը ստորագրում են ՎՎՀ Նախագահը և արձանագրությունը վարող քարտուղարը:\r\n\r\n27.3. Վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովն իր գործունեությունն իրականացնում է Միության Համագումարի կողմից հաստատված Կարգով:\r\n\r\n27.4. Վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի անդամները կարող են ներկա լինել Գլխավոր Խորհրդի նիստերին խորհրդատվական ձայնի իրավունքով:\r\n\r\n27.5. Վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովը հաշվետու է միայն Միության Համագումարին:\r\n\r\nՀոդված 28.\r\n\r\nՎերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովն իրավասու է\r\n

  \r\n

 • պահանջել ցանկացած փաստաթուղթ և քննության առնել ցանկացած հարց, որ վերաբերում է Միության ֆինանսա-տնտեսական գործունեությանը,
 • \r\n

 • անցկացնել Միության ֆինանսա-տնտեսական գործունեության տարեկան ընթացիկ հերթական և արտահերթ ստուգումներ,
 • \r\n

 • ամեն տարի տեղեկացնել Գլխավոր Խորհրդին Միության ֆինանսա-տնտեսական գործունեության ստուգումների արդյունքների մասին,
 • \r\n

 • քննության առնել Միության Անդամների բողոքները,
 • \r\n

\r\nՀոդված 29.\r\n\r\n29.1. Վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի նախագահն ընտրվում է Համագումարի կողմից` Վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի կազմից 5 տարվա ժամկետով: Գլխավոր Խորհրդի և նրա Նախագահության անդամները Վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի կազմում չեն կարող ընտրվել:\r\n\r\n29.2. Վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի նախագահն օժտված է հետևյալ լիազորություններով.\r\n

  \r\n

 • ղեկավարում է Միության Վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի գործունեությունը,
 • \r\n

 • ապահովում է Միության ֆինանսա-տնտեսական գործունեության վերահսկողության կատարումը, Միության ֆինանսա-տնտեսական գործունեության հերթական և արտահերթ ստուգումների անցկացումը,
 • \r\n

 • ստորագրում է Վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի փաստաթղթերը,
 • \r\n

 • պահանջում է Վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի իրավասությանը վերաբերող ցանկացած փաստաթուղթ և քննում է ցանկացած հարց,
 • \r\n

 • ներկայացնում է Համագումարին Միության ֆինանսա-տնտեսական գործունեության մասին հաշվետվությունը:
 • \r\n

\r\n29.3. Վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի նախագահի բացակայության դեպքում իր պարտականությունները կատարում է ՎՎՀ անդամներից մեկը Վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի որոշմամբ կամ ՎՎՀ նախագահի գրավոր հանձնարարությամբ:\r\n\r\nԳլուխ VI. ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐՆ ՈՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ\r\n\r\nՀոդված 30.\r\n\r\n30.1. Միությունն իրավասու է ստեղծել իր մասնաճյուղերը և ներկայացուցչությունները Հայաստանում և արտասահմանում` գործող օրենսդրության համաձայն և միջազգային պայմանագրերի (համաձայնագրերի) հիման վրա:\r\n\r\n30.2. Մասնաճյուղերը և ներկայացուցչությունները Միության առանձնացված ստորաբաժանումներն են: Մասնաճյուղերը և ներկայացուցչությունները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրավաբանական անձ չեն:\r\n\r\n30.3. Միության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գործունեությունը համակարգում են Միության փոխնախագահները՝ Միության Նախագահի հանձնարարությամբ: Մասնաճյուղերում և ներկայացուցչություններում Միության Գլխավոր խորհրդի Նախագահության կողմից կարող են նշանակվել գործադիր տնօրեններ:\r\n\r\n30.4. Մասնաճյուղերն ու ներկայացուցչությունները տնօրինում են Միության գույքը և իրենց գործունեությունն իրականացնում են մասնաճյուղի և ներկայացուցչության մասին Միության Գլխավոր Խորհրդի Նախագահության կողմից հաստատված կանոնադրության հիման վրա:\r\n\r\n30.5. Մասնաճյուղերն ու ներկայացուցչություններն իրենց գործունեությունն իրականացնում են Միության անունից: Մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գործունեության համար պատասխանատվություն է կրում Միությունը:\r\n\r\nԳլուխ VII. ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՅՔԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ – ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ\r\n\r\nՀոդված 31.\r\n\r\n31.1. Միությունը կարող է որպես սեփականություն ունենալ կամ կառավարել շենքեր, շինություններ, բնակարանային ֆոնդ, սարքավորումներ, կահավորանք, անշարժ կամ շարժական գույք, դրամական միջոցներ, այդ թվում` արտարժույթով, բաժնետոմսեր և այլ արժեթղթեր, այլ գույք, ինչպես նաև Միության նյութական ապահովման և նորմալ գործառնության համար որպես սեփականություն կամ անժամկետ օգտագործման անհրաժեշտ հողատարածքներ ունենալ:\r\n\r\n31.2 Միության կանոնադրական նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան նրա սեփականություն կարող են լինել հրատարակչություններ, գիտական և ուսումնական կազմակերպություններ, ինչպես նաև մտավոր սեփականության և հեղինակային իրավունքի օբյեկտներ` ստեղծված կամ ձեռք բերված Միության կողմից օրենքով սահմանված կարգով:\r\n\r\n31.3. Միության կողմից մասնաճյուղերին և ներկայացուցչություններին ամրագրված գույքը պատկանում է նրանց օպերատիվ կառավարման իրավունքով և առանց Միության համաձայնության օտարման ենթակա չէ:\r\n\r\nՀոդված 32.\r\n\r\nՄիության միջոցները կարող են ձևավորվել ի հաշիվ\r\n

  \r\n

 • Միության Անդամների գույքային և այլ ներդրումների,
 • \r\n

 • անդամակցության և անդամության վճարների,
 • \r\n

 • իրավաբանական և ֆիզիկական, այդ թվում` օտարերկրյա անձանց, կամավոր և նպատակային վճարների և նվիրատվությունների,
 • \r\n

 • բաժնետոմսերից, փոխառություններից և այլ արժեթղթերից ու ներդրումներից ստացվող դեվիդենտների (եկամուտներ, տոկոսներ),
 • \r\n

 • գույքի և ակտիվների իրացման, ցուցահանդեսների անցկացման, զանգվածային-մշակութային միջոցառումների, Միության հրատարակչական, ինտելեկտուալ, ձեռնարկատիրական, արտաքին տնտեսական և հասարակական միավորումների համար օրենսդրությամբ չարգելված այլ գործունեության միջոցով ստացված եկամուտներ,
 • \r\n

 • Միության ստեղծած առևտրային կազմակերպություններից ստացված եկամուտների,
 • \r\n

 • Միության սեփականության շահագործումից ստացված եկամուտների,
 • \r\n

 • գործող օրենսդրությամբ չարգելված այլ մուտքերի:
 • \r\n

\r\nՀոդված 33.\r\n\r\n33.1 Միության ստացած բոլոր միջոցներն օգտագործվում են սույն Կանոնադրությանն համապատասխան նպատակներին և խնդիրներին հասնելու համար և անդամների միջև բախշվելու ենթակա չեն:\r\n\r\n33.2 Միությունը կարող է իր ծրագրերի ֆինանսավորման համար օգտագործել բանկային վարկեր:\r\n\r\n33.3 Միությունը կարող է ֆինանսավորել բարեգործական, գիտական և այլ միջոցառումներ` կապված կանոնադրական նպատակների և խնդիրների իրականացման հետ:\r\n\r\n33.4 Միության Անդամների վճարներն ու նվիրատվությունները կարող են մուտքագրվել դրամական կամ այլ բնական` սարքավորումների, շինությունների, գույքի, նորարարության և այլ ինտելեկտուալ սեփականության, ինչպես նաև դրանց օգտագործման իրավունքի ձևով: Այդ դեպքում կատարվում է վճարի դրամական գնահատում, որը ամրագրվում է Միության Գլխավոր Խորհրդի Նախագահության որոշման մեջ:\r\n\r\n33.5 Միության սեփականությունն են հանդիսանում նրա կողմից ստեղծված, ձեռք բերված կամ քաղաքացիների և կազմակերպությունների կողմից փոխանցված գույքը` ներառելով դրամական միջոցները, բաժնետոմսերը, այլ արժեթղթերը և ինտելեկտուալ սեփականության իրավունքները:\r\n\r\n33.6 Միությանը պատկանող ողջ գույքի սեփականատեր է հանդիսանում Միությունն ամբողջությամբ: Սեփականատիրոջ իրավունքները Միության անունից իրականացնում է մշտապես գործող կոլեգիալ ղեկավարման մարմինը` Գլխավոր Խորհրդի Նախագահությունը: Միության անդամները իրենց պատկանող գույքի սեփականատերերն են և Միությանը պատկանող սեփականության բաժնի իրավունք չունեն:\r\n\r\nԳլուխ VIII. ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ\r\n\r\nՀոդված 34.\r\n\r\nՄիության Կանոնադրության մեջ բոլոր փոփոխություններն ու լրացումները քննարկվում և հաստատվում են Միության Համագումարի կողմից պատգամավորների ձայների ոչ պակաս, քան 2/3-ով` օրենքով սահմանված կարգով դրանց հետագա գրանցմամբ:\r\n\r\nԳլուխ IX. ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ\r\n\r\nՀոդված 35.\r\n\r\n35.1 Միության գործունեության դադարեցումը կարող է իրականացվել լուծարման ճանապարհով:\r\n\r\n35.2 Միության վերակազմակերպումը և լուծարումը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրության համաձայն և նախատեսված կարգով:\r\n\r\n35.3 Միության վերակազմակերպումը և լուծարումը իրականացվում է Համագումարի որոշմամբ, եթե քվորումի առկայության դեպքում այդ որոշմանը կողմ է քվեարկել պատգամավորների 2/3-ից ավելին:\r\n\r\n35.4 Միության լուծարումը կարող է իրականացվել համապատասխան որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով:\r\n\r\nՀոդված 36.\r\n\r\n36.1 Միության լուծարման հետևանքով մնացած գույքն ու միջոցները պարտատերերի պահանջների բավարարումից հետո ուղղվում են սույն Կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակներին, իսկ եթե դա հնարավոր չէ, ապա փոխանցվում է պետական բյուջե:\r\n\r\n36.2 Մնացած գույքի օգտագործման մասին որոշումը հրապարակվում է լուծարման հանձնաժողովի կողմից տպագիր մամուլում:\r\n\r\nՀոդված 37.\r\n\r\n37.1 Միությունը ապահովում է հաստիքային աշխատակիցների փաստաթղթերի հաշվառումն ու պահպանությունը և գործունեության դադարեցման դեպքում օրենքով նախատեսված կարգով ժամանակին փոխանցում է պետական պահպանության:\r\n\r\n37.2 Միությունը ժամանակին տեղեկացնում է լիազոր մարմնին իր լուծարման մասին` իրավաբանական անձանց գրանցամատյանում համապատասխան գրառում անելու համար:\r\n\r\nՀոդված 38.\r\n\r\nՄիությունը համարվում է վերակազմակերպված կամ լուծարված իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում այդ մասին գրառում արվելուց հետո:\r\n\r\nՀոդված 39.\r\n\r\nՄիության Անդամները Միության պարտավորություններով կրում են համապարտ պատասխանատվություն Միության լուծարումից հետո 2 տարվա ընթացքում` Միության կողմից սահմանած չափով: